Βοήθεια
Σήμανση Συσκευών

Η ενεργειακή σήμανση των οικιακών συσκευών παρέχει στους καταναλωτές, κατά τρόπο απλό και κατανοητό, ακριβείς, αναγνωρίσιμες και συγκρίσιμες πληροφορίες για την κατανάλωση ενέργειας, τις επιδόσεις και άλλα ουσιώδη χαρακτηριστικά (όπως για παράδειγμα η χωρητικότητα, η κατανάλωση νερού κ.α.), των προϊόντων οικιακής χρήσης. Ουσιαστικά συνιστά το σύμβουλο των καταναλωτών στην επιλογή εκείνου του προϊόντος με το χαμηλότερο, συγκριτικά, κόστος λειτουργίας. Δεδομένου ότι ο χρόνος ζωής μιας οικιακής συσκευής είναι, κατά κανόνα, μεγαλύτερος από 10 έτη, το χαμηλό ετήσιο κόστος λειτουργίας της αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες επιλογής της.

Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται υπό μορφή εικονογραμμάτων σε ετικέτα, που είναι ενιαία για όλα τα προϊόντα μιας συγκεκριμένης κατηγορίας, και η οποία υποχρεωτικά συνοδεύει τα υπόψη προϊόντα που διατίθενται προς πώληση σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξάρτητα από τη χώρα παραγωγής τους. 

Παρακάτω παρέχονται επεξηγήσεις και συγκριτικά στοιχεία για τις πληροφορίες και σημάνσεις που αναγράφονται στις ετικέτες των ακόλουθων προϊόντων οικιακής χρήσης:

-  Ψυγεία, καταψύκτες και συνδυασμοί τους

- Φούρνοι ηλεκτρικών κουζινών

-  Πλυντήρια ρούχων

-  Πλυντήρια πιάτων

-  Κλιματιστικές συσκευές

-  Τηλεοράσεις

-  Ηλεκτρικοί λαμπτήρες

Ηλεκτρικές σκούπες (ισχύουν από 01.09.2014)

-  Στεγνωτήρια ρούχων

Η ετικέτα κάθε προϊόντος περιλαμβάνει, κατά κανόνα, επτά (7) τάξεις ενεργειακής απόδοσης, που ανάλογα με το είδος του προϊόντος κλιμακώνονται από το G (κόκκινο χρώμα που αφορά προϊόν χαμηλής απόδοσης) έως το Α+++ (σκούρο πράσινο χρώμα που υποδηλώνει ιδιαίτερα αποδοτικό προϊόν). Η σήμανση κάθε προϊόντος γίνεται με έγχρωμο βέλος η αιχμή του οποίου  είναι απέναντι από την αντίστοιχη τάξη ενεργειακής απόδοσής του.

Ψυγείο/Ψυγειοκαταψύκτης

I

Όνομα/επωνυμία ή εμπορικό σήμα του προμηθευτή ψυγείου/ψυγειοκαταψύκτη

II

Μοντέλο ψυγείου/ψυγειοκαταψύκτη

           

Τάξη ενεργειακής απόδοσης

           

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (εκφρασμένη σε kWh/έτος) 

           

Άθροισμα των όγκων αποθήκευσης όλων των θαλάμων τα οποία δεν πληρούν τα κριτήρια απονομής αστέρων π.χ. θερμοκρασία λειτουργίας > - 6 °C (εκφρασμένο σε lt)

           

Άθροισμα των όγκων αποθήκευσης όλων των θαλάμων αποθήκευσης κατεψυγμένων τροφίμων τα οποία πληρούν τα κριτήρια απονομής αστέρων π.χ. θερμοκρασία λειτουργίας<– 6 °C (εκφρασμένο σε lt)

           

Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου (εκφρασμένες σε dB)


Εξοικονόμηση ενέργειας βάσει της ενεργειακής ταξινόμησης των συσκευών:O παραπάνω πίνακας παρουσιάζει αναλυτικά την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται από την αντικατάσταση ενός ψυγείου/ψυγειοκαταψύκτη συγκεκριμένης τάξης ενεργειακής απόδοσης, με ψυγεία/ψυγειοκαταψύκτες ανώτερης τάξης. Για παράδειγμα η αντικατάσταση μιας συσκευής τάξης ενεργειακής απόδοσης D με μια συσκευή τάξης ενεργειακής απόδοσης Α+, οδηγεί σε εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 62%, ενώ η αντικατάστασή της με μια συσκευή τάξης ενεργειακής απόδοσης Α+++, οδηγεί σε εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 79%. Τα παραπάνω συγκριτικά ποσοστά εξοικονόμησης ενέργειας υπολογίζονται βάσει της μέσης τιμής του εύρους του δείκτη ενεργειακής απόδοσης κάθε τάξης. Οι συγκρινόμενες συσκευές πρέπει να έχουν ισοδύναμα λειτουργικά χαρακτηριστικά (π.χ. οι όγκοι των θαλάμων συντήρησης και κατάψυξης των συγκρινόμενων συσκευών να είναι ίδιοι).

Φούρνος Ηλεκτρικής Κουζίνας

Logo

Όνομα/επωνυμία ή εμπορικό σήμα του προμηθευτή ηλεκτρικής κουζίνας ή ηλεκτρικού φούρνου

ABC 123

Μοντέλο ηλεκτρικής κουζίνας ή ηλεκτρικού φούρνου

     

Τάξη ενεργειακής απόδοσης

 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας για τις λειτουργίες θέρμανσης (συμβατική ή/και με κυκλοφορία θερμού αέρα) με βάση τυποποιημένο φορτίο (εκφρασμένη σε kWh/έτος) 

XYZ

Ωφέλιμος όγκος φούρνου (εκφρασμένος σε λίτρα-lt)

           

Μέγεθος φούρνου (ταξινομείται σε μικρό μέγεθος με χωρητικότητα από 12 έως 35 lt, σε μεσαίο μέγεθος με χωρητικότητα από 35 έως 65 lt και σε μεγάλο μέγεθος με χωρητικότητα μεγαλύτερη από 65 lt)

Στάθμη θορύβου (εκφρασμένη σε dB)

Συγκριτικός Πίνακας

Εξοικονόμηση ενέργειας φούρνου μικρού μεγέθους χωρητικότητας βάσει της ενεργειακής ταξινόμησης των συσκευών:O παραπάνω πίνακας παρουσιάζει αναλυτικά την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται από την αντικατάσταση μιας συσκευής με φούρνο μικρού μεγέθους χωρητικότητας συγκεκριμένης τάξης ενεργειακής απόδοσης, με συσκευές ανώτερης τάξης. Για παράδειγμα η αντικατάσταση μιας συσκευής τάξης ενεργειακής απόδοσης F, με μια συσκευή τάξης ενεργειακής απόδοσης C, οδηγεί σε εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 36%, ενώ η αντικατάστασή της με μια συσκευή τάξης ενεργειακής απόδοσης Α, οδηγεί σε εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 57%. Τα παραπάνω συγκριτικά ποσοστά εξοικονόμησης ενέργειας υπολογίζονται βάσει της μέσης τιμής του εύρους του δείκτη ενεργειακής απόδοσης κάθε τάξης. Οι συγκρινόμενες συσκευές πρέπει να έχουν φούρνο μικρού μεγέθους χωρητικότητας.

Συγκριτικός Πίνακας

Εξοικονόμηση ενέργειας φούρνου μεσαίου μεγέθους χωρητικότητας βάσει της ενεργειακής ταξινόμησης των συσκευών:O παραπάνω πίνακας παρουσιάζει αναλυτικά την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται από την αντικατάσταση μιας συσκευής με φούρνο μεσαίου μεγέθους χωρητικότητας συγκεκριμένης τάξης ενεργειακής απόδοσης, με συσκευές ανώτερης τάξης. Για παράδειγμα η αντικατάσταση μιας συσκευής τάξης ενεργειακής απόδοσης F, με μια συσκευή τάξης ενεργειακής απόδοσης C, οδηγεί σε εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 35%, ενώ η αντικατάστασή της με μια συσκευή τάξης ενεργειακής απόδοσης Α, οδηγεί σε εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 53%. Τα παραπάνω συγκριτικά ποσοστά εξοικονόμησης ενέργειας υπολογίζονται βάσει της μέσης τιμής του εύρους του δείκτη ενεργειακής απόδοσης κάθε τάξης. Οι συγκρινόμενες συσκευές πρέπει να έχουν φούρνο μεσαίου μεγέθους χωρητικότητας.

Συγκριτικός Πίνακας

Εξοικονόμηση ενέργειας φούρνου μεγάλου μεγέθους χωρητικότητας βάσει της ενεργειακής ταξινόμησης των συσκευών:O παραπάνω πίνακας παρουσιάζει αναλυτικά την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται από την αντικατάσταση μιας συσκευής με φούρνο μεγάλου μεγέθους χωρητικότητας συγκεκριμένης τάξης ενεργειακής απόδοσης, με συσκευές ανώτερης τάξης. Για παράδειγμα η αντικατάσταση μιας συσκευής τάξης ενεργειακής απόδοσης F, με μια συσκευή τάξης ενεργειακής απόδοσης C, οδηγεί σε εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 32%, ενώ η αντικατάστασή της με μια συσκευή τάξης ενεργειακής απόδοσης Α, οδηγεί σε εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 47%. Τα παραπάνω συγκριτικά ποσοστά εξοικονόμησης ενέργειας υπολογίζονται βάσει της μέσης τιμής του εύρους του δείκτη ενεργειακής απόδοσης κάθε τάξης. Οι συγκρινόμενες συσκευές πρέπει να έχουν φούρνο μεγάλου μεγέθους χωρητικότητας.

Πλυντήριο Ρούχων

I

Όνομα/επωνυμία ή εμπορικό σήμα του προμηθευτή πλυντηρίου ρούχων

II

Μοντέλο πλυντηρίου ρούχων

           

Τάξη ενεργειακής απόδοσης

           

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (εκφρασμένη σε kWh/έτος) 

           

Ετήσια κατανάλωση νερού (εκφρασμένη σε lt ανά έτος)

           

Διαβαθμισμένη χωρητικότητα για το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες φορτίο ή το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40 °C με πλήρες φορτίο (εκφρασμένη σε kg)

            

Τάξη απόδοσης περιδίνησης-στεγνώματος

             

Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου κατά τις φάσεις πλυσίματος και περιδίνησης για το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες φορτίο (εκφρασμένες σε dB)Συγκριτικός Πίνακας

Εξοικονόμηση ενέργειας βάσει της ενεργειακής ταξινόμησης των συσκευών:O παραπάνω πίνακας παρουσιάζει αναλυτικά την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται από την αντικατάσταση ενός πλυντηρίου ρούχων συγκεκριμένης τάξης ενεργειακής απόδοσης, με πλυντήρια ανώτερης τάξης. Για παράδειγμα η αντικατάσταση ενός πλυντηρίου ρούχων τάξης ενεργειακής απόδοσης C, με ένα πλυντήριο ρούχων τάξης ενεργειακής απόδοσης Α+, οδηγεί σε εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 32%, ενώ η αντικατάστασή του με ένα πλυντήριο ρούχων τάξης ενεργειακής απόδοσης Α+++, οδηγεί σε εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 44%. Τα παραπάνω συγκριτικά ποσοστά εξοικονόμησης ενέργειας υπολογίζονται βάσει της μέσης τιμής του εύρους του δείκτη ενεργειακής απόδοσης κάθε τάξης. Οι συγκρινόμενες συσκευές πρέπει να έχουν ισοδύναμα λειτουργικά χαρακτηριστικά (π.χ. η διαβαθμισμένη χωρητικότητα των συγκρινόμενων συσκευών να είναι ίδια).

Πλυντήριο Πιάτων

I

Όνομα/επωνυμία ή εμπορικό σήμα του προμηθευτή πλυντηρίου πιάτων

II

Μοντέλο πλυντηρίου πιάτων

           

Τάξη ενεργειακής απόδοσης

           

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (εκφρασμένη σε kWh/έτος)

           

Ετήσια κατανάλωση νερού (εκφρασμένη σε lt ανά έτος)

            

Τάξη απόδοσης στεγνώματος

           

Διαβαθμισμένη χωρητικότητα εκφρασμένη σε κανονικά ατομικά σερβίτσια για τον τυπικό κύκλο καθαρισμού

            

Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου (εκφρασμένες σε dB)Συγκριτικός Πίνακας

Εξοικονόμηση ενέργειας βάσει της ενεργειακής ταξινόμησης των συσκευών:O παραπάνω πίνακας παρουσιάζει αναλυτικά την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται από την αντικατάσταση ενός πλυντηρίου πιάτων συγκεκριμένης τάξης ενεργειακής απόδοσης, με πλυντήρια ανώτερης τάξης. Για παράδειγμα η αντικατάσταση ενός πλυντηρίου πιάτων τάξης ενεργειακής απόδοσης C, με ένα πλυντήριο πιάτων τάξης ενεργειακής απόδοσης Α+, οδηγεί σε εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 30%, ενώ η αντικατάστασή του με ένα πλυντήριο πιάτων τάξης ενεργειακής απόδοσης Α+++, οδηγεί σε εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 41%. Τα παραπάνω συγκριτικά ποσοστά εξοικονόμησης ενέργειας υπολογίζονται βάσει της μέσης τιμής του εύρους του δείκτη ενεργειακής απόδοσης κάθε τάξης. Οι συγκρινόμενες συσκευές πρέπει να έχουν ισοδύναμα λειτουργικά χαρακτηριστικά (π.χ. ο αριθμός των κανονικών ατομικών σερβίτσιων που μπορούν να δεχθούν οι συγκρινόμενες συσκευές να είναι ίδιος).

Κλιματιστική Μονάδα

I

Όνομα/επωνυμία ή εμπορικό σήμα του προμηθευτή κλιματιστικής μονάδας

II

Μοντέλο κλιματιστικής μονάδας

           

Τάξη ενεργειακής απόδοσης κατά την ψύξη

           

Τάξη ενεργειακής απόδοσης κατά τη θέρμανση

Φορτίο σχεδιασμού ψύξης (εκφρασμένο σε kW)

Φορτίο σχεδιασμού θέρμανσης (εκφρασμένο σε kW)

SEER XY,Z

Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) για τη ψύξη

SCOP XY,Z

Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) για τη θέρμανση για τρεις αντιπροσωπευτικές περιόδους θέρμανσης

kWh/annum XY

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας για ψύξη (εκφρασμένη σε kWh/έτος)

kWh/annum XY

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση (εκφρασμένη σε kWh/έτος)

           

Τιμές στάθμης ηχητικής ισχύος της μονάδας εσωτερικού και της μονάδας εξωτερικού χώρου (εκφρασμένη σε dB)

           

Χάρτης της Ευρώπης όπου απεικονίζονται τρεις αντιπροσωπευτικές περίοδοι θέρμανσης και τα τετραγωνίδια αντίστοιχου χρώματος


Συγκριτικός Πίνακας

Εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη λειτουργία ψύξης βάσει της ενεργειακής ταξινόμησης των συσκευών:O παραπάνω πίνακας παρουσιάζει αναλυτικά την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται κατά τη λειτουργία ψύξης από την αντικατάσταση μιας κλιματιστικής μονάδας συγκεκριμένης τάξης ενεργειακής απόδοσης, με κλιματιστικές μονάδες ανώτερης τάξης. Για παράδειγμα η αντικατάσταση μιας κλιματιστικής μονάδας τάξης ενεργειακής απόδοσης C, με μια κλιματιστική μονάδα τάξης ενεργειακής απόδοσης Α+, οδηγεί σε εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 34%, ενώ η αντικατάστασή της με μια κλιματιστική μονάδα τάξης ενεργειακής απόδοσης Α+++, οδηγεί σε εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 95%. Τα παραπάνω συγκριτικά ποσοστά εξοικονόμησης ενέργειας υπολογίζονται βάσει της μέσης τιμής του εύρους του εποχιακού βαθμού ενεργειακής απόδοσης (SEER) κάθε τάξης. Οι συγκρινόμενες κλιματιστικές μονάδες πρέπει να είναι της ίδιας ονομαστικής ισχύος (εκφρασμένη σε Btu ανά ώρα).

Συγκριτικός Πίνακας

Εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη λειτουργία θέρμανσης βάσει της ενεργειακής ταξινόμησης των συσκευών:O παραπάνω πίνακας παρουσιάζει αναλυτικά την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται κατά τη λειτουργία θέρμανσης από την αντικατάσταση μιας κλιματιστικής μονάδας συγκεκριμένης τάξης ενεργειακής απόδοσης, με κλιματιστική μονάδα ανώτερης τάξης. Για παράδειγμα η αντικατάσταση μιας κλιματιστικής μονάδας τάξης ενεργειακής απόδοσης C, με μια κλιματιστική μονάδα τάξης ενεργειακής απόδοσης Α+, οδηγεί σε εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 46%, ενώ η αντικατάστασή της με μια κλιματιστική μονάδα τάξης ενεργειακής απόδοσης Α+++, οδηγεί σε εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 73%. Τα παραπάνω συγκριτικά ποσοστά εξοικονόμησης ενέργειας υπολογίζονται βάσει της μέσης τιμής του εύρους του εποχιακού συντελεστή απόδοσης (SCOP) κάθε τάξης. Οι συγκρινόμενες κλιματιστικές μονάδες πρέπει να είναι της ίδιας ονομαστικής ισχύος (εκφρασμένη σε Btu ανά ώρα).

Λαμπτήρες

           

Τάξη ενεργειακής απόδοσης

         

Σταθμισμένη ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανά 1000 ώρες λειτουργίας (εκφρασμένη σε kWh/1000 ώρες)

Συγκριτικός Πίνακας

Εξοικονόμηση ενέργειας μη κατευθυντικών λαμπτήρων βάσει της ενεργειακής τους ταξινόμησης:O παραπάνω πίνακας παρουσιάζει αναλυτικά την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται από την αντικατάσταση ενός μη κατευθυντικού λαμπτήρα συγκεκριμένης τάξης ενεργειακής απόδοσης, με μη κατευθυντικούς λαμπτήρες ανώτερης τάξης. Για παράδειγμα η αντικατάσταση ενός λαμπτήρα τάξης ενεργειακής απόδοσης D, με έναν μη κατευθυντικό λαμπτήρα τάξης ενεργειακής απόδοσης Α, οδηγεί σε εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 77%, ενώ η αντικατάστασή του με έναν μη κατευθυντικό λαμπτήρα τάξης ενεργειακής απόδοσης Α++, οδηγεί σε εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 87%. Τα παραπάνω συγκριτικά ποσοστά εξοικονόμησης ενέργειας υπολογίζονται βάσει της μέσης τιμής του εύρους του δείκτη ενεργειακής απόδοσης κάθε τάξης. Οι συγκρινόμενοι μη κατευθυντικοί λαμπτήρες πρέπει να είναι της ίδιας ονομαστικής ισχύος (εκφρασμένη σε Watt).

Συγκριτικός Πίνακας

Εξοικονόμηση ενέργειας κατευθυντικών λαμπτήρων βάσει της ενεργειακής τους ταξινόμησης:O παραπάνω πίνακας παρουσιάζει αναλυτικά την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται από την αντικατάσταση ενός κατευθυντικού λαμπτήρα συγκεκριμένης τάξης ενεργειακής απόδοσης, με κατευθυντικούς λαμπτήρες ανώτερης τάξης. Για παράδειγμα η αντικατάσταση ενός κατευθυντικού λαμπτήρα τάξης ενεργειακής απόδοσης D, με έναν κατευθυντικό λαμπτήρα τάξης ενεργειακής απόδοσης Α, οδηγεί σε εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 80%, ενώ η αντικατάστασή του με έναν κατευθυντικό λαμπτήρα τάξης ενεργειακής απόδοσης Α++, οδηγεί σε εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 91%. Τα παραπάνω συγκριτικά ποσοστά εξοικονόμησης ενέργειας υπολογίζονται βάσει της μέσης τιμής του εύρους του δείκτη ενεργειακής απόδοσης κάθε τάξης. Οι συγκρινόμενοι κατευθυντικοί λαμπτήρες πρέπει να είναι της ίδιας ονομαστικής ισχύος (εκφρασμένη σε Watt).

Σημείωση:

Κατευθυντικός λαμπτήρας: Λαμπτήρας που εκπέμπει τουλάχιστον το 80% του φωτός εντός στερεάς γωνίας 120°.

Μη κατευθυντικός λαμπτήρας: Λαμπτήρας που δεν είναι κατευθυντικός.


Τηλεόραση

I

Όνομα/επωνυμία ή εμπορικό σήμα του προμηθευτή τηλεόρασης

II

Μοντέλο τηλεόρασης

                 

Τάξη ενεργειακής απόδοσης

                

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση λειτουργίας (εκφρασμένη σε kWh/έτος)

                   

Ισχύς σε κατάσταση λειτουργίας (εκφρασμένη σε Watt)

                   

Συσκευή με ορατό διακόπτη λειτουργίας

   

Ορατή διαγώνιος της οθόνης (εκφρασμένη σε εκατοστόμετρα-cm και σε ίντζες- inch)


Συγκριτικός Πίνακας

Εξοικονόμηση ενέργειας βάσει της ενεργειακής ταξινόμησης των συσκευών:O παραπάνω πίνακας παρουσιάζει αναλυτικά την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται από την αντικατάσταση μιας τηλεόρασης συγκεκριμένης τάξης ενεργειακής απόδοσης, με τηλεοράσεις ανώτερης τάξης. Για παράδειγμα η αντικατάσταση μιας τηλεόρασης τάξης ενεργειακής απόδοσης E, με μια τηλεόραση τάξης ενεργειακής απόδοσης B, οδηγεί σε εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 58%, ενώ η αντικατάστασή της με μια τηλεόραση ενεργειακής απόδοσης Α+, οδηγεί σε εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 77%. Τα παραπάνω συγκριτικά ποσοστά εξοικονόμησης ενέργειας υπολογίζονται βάσει της μέσης τιμής του εύρους του δείκτη ενεργειακής απόδοσης κάθε τάξης. Οι συγκρινόμενες συσκευές πρέπει να έχουν ισοδύναμες λειτουργικές δυνατότητες (π.χ. η ορατή διαγώνιος της οθόνης των συγκρινόμενων συσκευών να είναι ίδια).


Ηλεκτρική Σκούπα Γενικής Χρήσης

I

Όνομα/επωνυμία ή εμπορικό σήμα του προμηθευτή ηλεκτρικής σκούπας

II

Μοντέλο ηλεκτρικής σκούπας

             

Τάξη ενεργειακής απόδοσης

 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (εκφρασμένη σε kWh/έτος)

           

Στάθμη αερόφερτου ακουστικού θορύβου (εκφρασμένη σε dB)

           

Τάξη ποσοστού επανεκπομπής σκόνης,

τάξη επιδόσεων καθαρισμού χαλιού και τάξη επιδόσεων καθαρισμού σκληρού δαπέδου


Συγκριτικός Πίνακας

Εξοικονόμηση ενέργειας βάσει της ενεργειακής ταξινόμησης των συσκευών:O παραπάνω πίνακας παρουσιάζει αναλυτικά την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται από την αντικατάσταση μιας ηλεκτρικής σκούπας γενικής χρήσεως συγκεκριμένης τάξης ενεργειακής απόδοσης, με ηλεκτρικές σκούπες ανώτερης τάξης. Για παράδειγμα η αντικατάσταση μιας ηλεκτρικής σκούπας τάξης ενεργειακής απόδοσης F, με μια ηλεκτρική σκούπα τάξης ενεργειακής απόδοσης C, οδηγεί σε εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 33%, ενώ η αντικατάστασή της με μια ηλεκτρική σκούπα τάξης ενεργειακής απόδοσης Α, οδηγεί σε εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 49%. Τα παραπάνω συγκριτικά ποσοστά εξοικονόμησης ενέργειας υπολογίζονται βάσει της μέσης τιμής του εύρους της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας κάθε τάξης. Οι συγκρινόμενες ηλεκτρικές σκούπες πρέπει να είναι της ίδιας ονομαστικής ισχύος (εκφρασμένη σε Watt).

Στεγνωτήριο Ρούχων

I

Όνομα/επωνυμία ή εμπορικό σήμα του προμηθευτή του στεγνωτηρίου ρούχων

II

Μοντέλο στεγνωτηρίου ρούχων

           

Τάξη ενεργειακής απόδοσης

          

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (εκφρασμένη σε kWh/έτος)

           

Πληροφορίες για τον τύπο του οικιακού στεγνωτηρίου ρούχων (ανοικτού κυκλώματος κυκλοφορίας αέρα ή με συμπύκνωση υδρατμών)

            

Διάρκεια κύκλου για το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά με πλήρες φορτίο (εκφρασμένη σε λεπτά ανά κύκλο)

            

Διαβαθμισμένη χωρητικότητα (εκφρασμένη σε kg) για το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά με πλήρες φορτίο

            

Στάθμη ηχητικής ισχύος κατά τη φάση στεγνώματος για το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά με πλήρες φορτίο (εκφρασμένη σε dB)


Συγκριτικός Πίνακας

Εξοικονόμηση ενέργειας βάσει της ενεργειακής ταξινόμησης των συσκευών:O παραπάνω πίνακας παρουσιάζει αναλυτικά την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται από την αντικατάσταση ενός στεγνωτηρίου ρούχων συγκεκριμένης τάξης ενεργειακής απόδοσης, με στεγνωτήρια ανώτερης τάξης. Για παράδειγμα η αντικατάσταση ενός στεγνωτηρίου ρούχων τάξης ενεργειακής απόδοσης C, με ένα στεγνωτήριο ρούχων τάξης ενεργειακής απόδοσης Α+ οδηγεί σε εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 54%, ενώ η αντικατάστασή του με ένα στεγνωτήριο ρούχων τάξης ενεργειακής απόδοσης Α+++, οδηγεί σε εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 70%. Τα παραπάνω συγκριτικά ποσοστά  εξοικονόμησης ενέργειας υπολογίζονται βάσει της μέσης τιμής του εύρους του δείκτη ενεργειακής απόδοσης κάθε τάξης. Οι συγκρινόμενες συσκευές πρέπει να έχουν ισοδύναμα λειτουργικά χαρακτηριστικά (π.χ. η διαβαθμισμένη χωρητικότητα των συγκρινόμενων συσκευών να είναι ίδια).

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη σήμανση των ηλεκτρικών συσκευών μπορείτε να βρείτε στο διαδικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης http://ec.europa.eu/energy/efficiency/labelling/labelling_en.htm


Σήμα "Energy Star"

 

Το σήμα "Energy Star", είναι σήμα ποιότητας που φέρουν εκείνες οι ηλεκτρικές συσκευές γραφείου (οθόνες και Η/Υ, εκτυπωτές, φορητοί Η/Υ, κ.α.), οι οποίες πληρούν ορισμένες προδιαγραφές ενεργειακής απόδοσης. Ουσιαστικά πρόκειται για συσκευές χαμηλής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθιερώσει το σήμα "Energy Star" για συσκευές εξοπλισμού γραφείων στο πλαίσιο συμφωνίας με την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Η αγορά συσκευών με το συγκεκριμένο σήμα συμβάλλει στην εξοικονόμηση χρημάτων και ενέργειας, προστατεύοντας το περιβάλλον.

Περισσότερες πληροφορίες: http://eu-energystar.org./el/index.html

Με την τεχνική υποστήριξη του ΚΑΠΕ