Βοήθεια
Όροι Χρήσης

1. H υπολογιστική διαδικασία και η εξαγωγή του αποτελέσματος, βασίζονται στη χρήση και εφαρμογή επεξεργασμένων στατιστικών στοιχείων, αναφορικά με τα νοικοκυριά της χώρας (επιφάνεια και χρονολογία κατασκευής των κατοικιών, δαπάνες θέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας ανά μέλος των νοικοκυριών, κλπ), που έχουν προκύψει από σχετικές έρευνες της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), εκτιμήσεις και μελέτες του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), τις απαιτήσεις των παλαιότερα θεσπισμένων, καθώς και των ισχυόντων σήμερα, Κανονισμών της Πολιτείας (Κανονισμός Θερμομόνωσης Κτιρίων από το 1980 μέχρι το 2010, Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων σήμερα).

2. Η μέση ετήσια κατανάλωση για την κάλυψη των θερμικών αναγκών ελήφθη ίση με 4.700 kWh/άτομο (με αποδεκτή απόκλιση από 20% έως 400%) και η μέση ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ίση με 1.700 kWh/άτομο (με αποδεκτή απόκλιση από 30% έως 200%). Όταν ο χρήστης εισάγει ετήσιες δαπάνες θέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας που οδηγούν σε αντίστοιχες καταναλώσεις εκτός των ανωτέρω ορίων, τότε οι σχετικοί υπολογισμοί πραγματοποιούνται βάσει των παραπάνω στατιστικών μέσων όρων ανά άτομο (με όριο 6 άτομα ανά νοικοκυριό).

3. Το αποτέλεσμα της ενεργειακής κατάταξης (μεταξύ των τιμών 0 και 100) είναι ενδεικτικό και πληροφορεί το χρήστη αναφορικά με το υφιστάμενο επίπεδο ενεργειακής απόδοσης της κατοικίας του και το περιθώριο βελτίωσής της, μετά την εφαρμογή του συνόλου ή μέρους των προτεινομένων παρεμβάσεων.

4. Η επιλογή της απάντησης «δεν γνωρίζω» στις αντίστοιχες ερωτήσεις συνεπάγεται την αυτόματη χρήση των υφιστάμενων σχετικών στατιστικών στοιχείων και δεδομένων, αναφορικά με το μέσο ελληνικό νοικοκυριό.

5.  Η παρούσα εφαρμογή δεν συνιστά μελέτη ενεργειακής απόδοσης της κατοικίας, το δε αποτέλεσμα δεν υποκαθιστά το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσής της, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕνΑΚ).

Με την τεχνική υποστήριξη του ΚΑΠΕ